Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ISpot mediaproducties

 

 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

–         Aw: Auteurswet 1912

–         Fotografie en videografie: fotografische en video grafische  werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische en video grafische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

–         Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.

–         Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 1.  Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen of overige diensten van of met ISpot mediaproducties. ISpot mediaproducties wijst de toepasselijkheid van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 1.     Aanbiedingen
 2. Alle aanbiedingen en offertes van ISpot mediaproducties zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders is aangegeven. ISpot mediaproducties is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. Indien ISpot mediaproducties voor verzending van de foto’s en/of video’s zorgdraagt brengt ISpot mediaproducties steeds de transport- en verpakkingskosten bij de Opdrachtgever afzonderlijk in rekening.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ISpot mediaproducties nimmer tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4      Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

 1. De overeenkomst tussen ISpot mediaproducties en de Opdrachtgever komt pas tot stand nadat ISpot mediaproducties de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 2. Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen ISpot mediaproducties en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Indien ISpot mediaproducties voor de af te geven offerte of aanbieding dan wel wijzigingen van reeds afgegeven offertes of aanbiedingen aan de Opdrachtgever meer dan 2 uren aan voorbereidingswerkzaamheden moet besteden, zoals het maken van (schets)tekeningen en berekeningen, is ISpot mediaproducties gerechtigd aan de hand van een uurtarief van € 65,00 per uur exclusief B.T.W. zijn werkzaamheden bij de Opdrachtgever in rekening te brengen alsmede redelijke kosten van door ISpot mediaproducties in te schakelen derden eveneens aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 5. Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ISpot mediaproducties zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 6. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ISpot mediaproducties de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 7. Indien ISpot mediaproducties voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe werkzaamheden dient te verrichten waaronder berekeningen, modellen,  foto’s, video’s  e.d. moet maken, zal ISpot mediaproducties de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen.
 8. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal ISpot mediaproducties daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.
 9. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd  te zijn. Deze persoon is naast de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 10. Offertes van ISpot mediaproducties zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Eventueel meerwerk dat volgt door onvolledige, dan wel onjuiste door opdrachtgever verstrekte informatie komt voor rekening van opdrachtgever.
 11. Indien ISpot mediaproducties tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van de Opdrachtgever of van een medewerker c.q. vertegenwoordiger van de Opdrachtgever die op het werk aanwezig is en ISpot mediaproducties het meerwerk heeft geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag ISpot mediaproducties er van uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever is geschied tegen de door ISpot mediaproducties gehanteerde prijzen, tarieven en voorwaarden.
 12.  Vergoeding
 13. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door ISpot mediaproducties gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2     Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal ISpot mediaproducties naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij ISpot mediaproducties onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van ISpot mediaproducties in rekening gebracht, alsmede naar tarieven welke ISpot mediaproducties voor vergelijkbare werkzaamheden bij andere opdrachtgevers in rekening heeft gebracht.

 6      Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en opdrachtbevestiging

 1. ISpot mediaproducties zal zich zoveel mogelijk inspannen om aan de Opdrachtgever die zaken of diensten te leveren zoals is omschreven in de opdrachtbevestiging, dit geldt tevens voor de te leveren kwaliteit en hoeveelheid. Hetgeen is opgenomen in door ISpot mediaproducties verzonden opdrachtbevestiging is bepalend.  ISpot mediaproducties heeft het recht om alles dat bij overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. ISpot mediaproducties is niet gehouden eventuele kosten te vergoeden samenhangend met de inschakeling van derden door de Opdrachtgever ter controle van zaken dan wel diensten door ISpot mediaproducties geleverd, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond, doch uiterlijk binnen 48 uur, na de dag waarop de opdrachtbevestiging door ISpot mediaproducties is verzonden, schriftelijk aan ISpot mediaproducties kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van ISpot mediaproducties jegens de Opdrachtgever.
 3. Aan de Opdrachtgever getoonde monsters, modellen, voorbeelden en schetsen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door ISpot mediaproducties af te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
 4. De Opdrachtgever kan géén rechten ontlenen aan de door ISpot mediaproducties gedane mededelingen omtrent (technische) productspecificaties, gegevens zoals vermeld in brochures, catalogi of andere informatieverschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de tot stand gekomen overeenkomst of in de in lid 1 bedoelde opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 5. Geringe afwijkingen in uitvoering van de overeenkomst en bij geringe afwijkingen ter zake geleverde zaken in kwaliteit, kleur, aantallen en dergelijk leveren voor de Opdrachtgever géén grond op om de tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden dan wel haar betalingsverplichting op te schorten, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs.
 6. Stelt de Opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere afwerking, montage of installatie beschikbaar, dan is ISpot mediaproducties slechts verantwoordelijk voor een deugdelijke afwerking, montage of installatie, maar nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
 7. De Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van ISpot mediaproducties onverwijld de noodzakelijke c.q. vereiste medewerking te verlenen, zodanig dat ISpot mediaproducties haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen kan nakomen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op/in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. De Opdrachtgever staat er voor in, dat de door hem te verstrekken gegevens nodig ter uitvoering van de overeenkomst door ISpot mediaproducties, tijdig aanwezig zijn alsmede volledig, actueel en juist zijn.
 8. Het is ISpot mediaproducties te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van  de Opdrachtgever is vereist – toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de met de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.
 9. ISpot mediaproducties is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, enige gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen of onderdelen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ISpot mediaproducties. De Opdrachtgever vrijwaart ISpot mediaproducties daarnaast geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt door personeel van de Opdrachtgever of derden.

7      Levertijden, levering, aflevering en risico

 1. De door ISpot mediaproducties opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt ISpot mediaproducties niet in verzuim en kan de Opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, noch tot opschorting van de betalingsverplichting. In voornoemde gevallen is een voorafgaande en deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarin een minimale (herstel/leverings)termijn wordt gesteld van 21 dagen. Is er sprake van een op maat gemaakt product in opdracht van De Opdrachtgever dient De Opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling een minimale (herstel/leverings)termijn op te nemen van 36 dagen.
 2. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken gereed liggen voor de Opdrachtgever of anderszins door ISpot mediaproducties kenbaar is gemaakt.
 3. Vanaf het moment als bedoeld in lid 2 worden de afgeleverde zaken geacht zich te bevinden in de macht van de Opdrachtgever en zijn deze voor diens rekening en risico.
 4. Ingeval aflevering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zullen de zaken worden afgeleverd/bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Gedurende het transport zijn de af te leveren zaken niet verzekerd door  ISpot mediaproducties en zijn/komen die zaken reeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico tijdens transport dient de Opdrachtgever zelf te verzekeren.
 5. In het geval aflevering plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 4, komen de kosten voor aflevering of bezorging – de transportkosten daaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen – volledig voor rekening van de Opdrachtgever en is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 6. Indien – buiten de situatie als bedoeld in artikel 9 lid 1 – door niet aan ISpot mediaproducties toe te rekenen omstandigheden de af te leveren zaken niet of niet-tijdig kunnen worden afgeleverd conform het bepaalde in lid 4, is ISpot mediaproducties bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever al dan niet bij derden te (doen) laten opslaan.
 7. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan ISpot mediaproducties de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever is overgegaan tot betaling van de fase welke reeds is afgerond.

8       Verlangen van zekerheden en opschorting

 1. Indien er gerede twijfel bestaat bij ISpot mediaproducties omtrent de betalingscapaciteit of solvabiliteit van de Opdrachtgever, is ISpot mediaproducties bevoegd de aflevering of bezorging alsmede de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 7 op te schorten totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen heeft verschaft aan ISpot mediaproducties.
 2. Of de door de Opdrachtgever aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van ISpot mediaproducties. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ISpot mediaproducties door deze vertraagde aflevering of bezorging dan wel uit te voeren werkzaamheden te lijden schade.

9      Overmacht / niet – toerekenbare tekortkoming

 1. De in artikel 7 genoemde levertijd of overeengekomen termijn ter zake leveringen van zaken alsmede voor het verrichten van andere diensten door ISpot mediaproducties wordt verlengd met de periode, gedurende welke ISpot mediaproducties door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van ISpot mediaproducties is sprake, indien ISpot mediaproducties na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan één of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, vandalisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet -werkbare omstandigheden, alles zowel in het bedrijf van ISpot mediaproducties als bij derden van wie ISpot mediaproducties de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van ISpot mediaproducties ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van ISpot mediaproducties in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan zijn verplichtingen dient te voldoen.
 3. Indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel ISpot mediaproducties als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft ISpot mediaproducties, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
 4. In geval door overmacht de resterende reeds door ISpot mediaproducties bestelde zaken of te leveren diensten van ISpot mediaproducties meer dan twee maanden worden vertraagd, is de Opdrachtgever niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding (de daarop betrekking hebbende facturen) aan ISpot mediaproducties te voldoen.

10    Aansprakelijkheid

 1. Buiten zijn aansprakelijkheid op grond van de verleende garantie overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, is ISpot mediaproducties slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de Opdrachtgever of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van ISpot mediaproducties of van diens leidinggevende ondergeschikte(n) of van de door hem ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen ISpot mediaproducties verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat. Indien de verzekeraar van ISpot mediaproducties niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van ISpot mediaproducties beperkt tot het netto factuurbedrag vermeld in de opdrachtbevestiging van ISpot mediaproducties aan de Opdrachtgever, met een maximum van € 3.000,00. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1:
 3. a)ISpot mediaproducties is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door hem (af)geleverde zaken en uitgebrachte adviezen voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens de Opdrachtgever uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan ISpot mediaproducties of aan door deze ingeschakelde derden;
 4. b)ISpot mediaproducties is nimmer aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens ISpot mediaproducties mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door de Opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd;
 5. c)ingeval van mondelinge door of namens ISpot mediaproducties verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
 6. d)niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
 7. e)de door ISpot mediaproducties te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de Opdrachtgever te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de Opdrachtgever geleden schade.
 8. De Opdrachtgever is gehouden ISpot mediaproducties, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).
 9. Een eventueel recht van opdrachtgever op schadevergoeding van ISpot mediaproducties vervalt wanneer deze niet uiterlijk binnen 9 maanden na het versturen van de laatste factuur door ISpot mediaproducties aan opdrachtgever bij de bevoegde rechtbank is ingediend. 
 10. Indien de Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met ISpot mediaproducties tot stand gekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de Opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die ISpot mediaproducties en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van ISpot mediaproducties op grond van de Wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden

11    Reclames en controle

 1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van de Opdrachtgever op het feit dat de door ISpot mediaproducties afgeleverde zaken of verrichte diensten niet aan de tot stand gekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde.
 2. Door ISpot mediaproducties aan De Opdrachtgever ter goedkeuring verzonden beelddragers, documenten of andere gegevensdragers worden geacht door De Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer De Opdrachtgever niet binnen twee weken na verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.
 3. De Opdrachtgever is verplicht ingeval van aflevering of bezorging van zaken ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 4, alle afgeleverde of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken en zo spoedig mogelijk daarna, zijnde binnen 48 uur na aflevering en bezorging, te controleren op niet-direct zichtbare gebreken en aan ISpot mediaproducties te berichten.
 4. Tijdig bij ISpot mediaproducties ingediende reclames geven de Opdrachtgever niet het recht de betaling van de koopprijs/vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. ISpot mediaproducties dient te allen tijde in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. De zaken waarvoor gereclameerd wordt, dienen in dezelfde staat gelaten te worden als ten tijde van ontdekking van het gebrek en op het eerste verzoek van ISpot mediaproducties aan ISpot mediaproducties worden toegezonden. 

12    Betaling

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt levering onder rembours of onder (gedeeltelijke dan wel volledige) vooruitbetaling. In alle andere gevallen geschiedt betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ISpot mediaproducties aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van ISpot mediaproducties.
 2. Ingeval betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is de Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden.
 3. De betaling door de Opdrachtgever is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door ISpot mediaproducties aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag (inclusief door ISpot mediaproducties in rekening gebrachte kosten) aan ISpot mediaproducties is afgedragen. De Opdrachtgever is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.
 4. Vanaf de eerste dag dat de Opdrachtgever op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is deze een contractuele rente verschuldigd van de alsdan geldende wettelijke handelsrente, met een minimum van 1,5 % per maand verschuldigd over het verschuldigde bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig of volledig aan diens betalings- of afnameverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is ISpot mediaproducties bevoegd de tot stand gekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door ISpot mediaproducties geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 6. Geen enkel gebruik van het fotografisch en video grafisch werk op welke wijze dan ook toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van ISpot mediaproducties nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met ISpot mediaproducties dan ook.
 7. Indien ISpot mediaproducties bij het in verzuim geraken van de Opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens ISpot mediaproducties zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 8. Indien ISpot mediaproducties gerechtelijke incassokosten maakt, komen de werkelijk door ISpot mediaproducties gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de Opdrachtgever, inclusief kosten griffierechten en deurwaarder.
 9. ISpot mediaproducties heeft steeds het recht om – zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst – zekerheid voor de betaling te verlangen van de Opdrachtgever of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

13    Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met ISpot mediaproducties tot stand gekomen overeenkomst voldoet, is ISpot mediaproducties gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen.

Dit, onverminderd het recht van ISpot mediaproducties op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

 1. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval: van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de Opdrachtgever of van diens overlijden of indien de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is de Opdrachtgever verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan ISpot mediaproducties.
 2. Voorts is ISpot mediaproducties bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die ISpot mediaproducties heeft op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

14    Annulering

 1.  Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Annulering kan alleen plaatsvinden voordat ISpot mediaproducties met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Onder uitvoering wordt mede verstaan het aangaan van overeenkomsten met derden met betrekking tot inkopen van zaken en het inhuren van personen en diensten.
 3. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert is de Opdrachtgever gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen orderprijs als annuleringskosten aan ISpot mediaproducties te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst:

– Bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 10%;

– Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 20%;

– Bij annulering tot 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 30%;

– Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 60%.

4        Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt ISpot mediaproducties naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. ISpot mediaproducties dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst;

 1. Indien de Opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door ISpot mediaproducties aangeschafte zaken zoals materialen e.d., al dan niet be- of verwerkt, is de Opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan ISpot mediaproducties te voldoen.

15    Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien ISpot mediaproducties op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ISpot mediaproducties zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is ISpot mediaproducties niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

16    Intellectuele eigendom, auteursrechten

Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt ISpot mediaproducties zich de rechten en bevoegdheden voor die ISpot mediaproducties toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door ISpot mediaproducties tot stand gebrachte ideeën, foto’s, video’s, ontwerpen, schetsen, adviezen, berekeningen, tekeningen, stalen en modellen en dergelijke of delen hiervan, blijven eigendom van ISpot mediaproducties, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van ISpot mediaproducties worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. ISpot mediaproducties behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Bij inbreuk komt ISpot mediaproducties een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door ISpot mediaproducties gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

17     Zichtzendingen

 1.   Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
 2. Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met fotografische en video grafische  werken die niet worden gebruikt, dienen door de Opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
 3. In het geval beelddragers en/of digitale bestanden met fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Opdrachtgever gehouden de schade die ISpot mediaproducties hierdoor lijdt te vergoeden.

18    Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch of video grafisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door ISpot mediaproducties is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2.  Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van ISpot mediaproducties, hebben bedoeld.
 3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4.       Indien door ISpot mediaproducties toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

19   Sub-licenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 20    Naamsvermelding

 1. De naam van ISpot mediaproducties dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch dan wel video grafisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch dan wel video grafisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2.  Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt ISpot mediaproducties een vergoeding toe van tenminste 100% van de door ISpot mediaproducties gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 3.  Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische dan wel video grafisch werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van ISpot mediaproducties op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale / elektronische kopieën is de Opdrachtgever tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door ISpot mediaproducties tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt  behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 21    Persoonlijkheidsrechten

 1.  De Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch dan wel video grafisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van ISpot mediaproducties conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 2.  Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt ISpot mediaproducties een vergoeding toe van tenminste 100% van de door ISpot mediaproducties gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

22    Rechten van derden

 1.  De Opdrachtgever die een Fotografisch dan wel video grafisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk  voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart ISpot mediaproducties van alle aanspraken te dier zake.
 2.  ISpot mediaproducties is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

23    Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de tussen ISpot mediaproducties en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen  ISpot mediaproducties en de Opdrachtgever.
 2. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement Overijssel, locatie Almelo, is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen ISpot mediaproducties en de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingend rechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.
 3.  Slotbepalingen
 4. Indien één of meerdere bepalingen in de Overeenkomst en/of uit de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overige in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Van de Overeenkomst, alsmede van de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk tussen partijen

worden afgeweken.